Новини

Бюлетин №1

Преминаването от традиционните линейни модели на консумация към по-устойчиви практики отваря невиждани възможности както за новите, така и за съществуващите предприятия в Европа и в глобален мащаб. Потенциалните предизвикателства и ползи, свързани с прехода към кръгова икономика поставят фокуса върху иновациите като основен двигател на устойчивото икономическо развитие. В сферата на образованието иновациите имат ключова роля за трайното развитие на сектора, но въпреки това все още не се ползват с приоритет в процеса на изработване на политики в областта. Ситуацията е сходна в сферата на ПОО, където трябва да бъде създадена култура на иновации и креативност, за да може предоставяните услуги да отговарят на потребностите на новосформираните тенденции като кръговата икономика.

Изтегляне на бюлетин