За проекта

Преглед

Глобалните стратегии за постигане на устойчивост често пренебрегват приноса на малките местни предприятия и необходимостта от пазарни решения, характерни за развиващите се икономики. Повечето масови бизнес модели използват метода за производство и потребление „вземи, създай, изхвърли“. Този подход е застъпен и в мнозинството от обучителни материали на тема предприемачество и бизнес развитие.

За да запазим ценните природни ресурси и да съхраним биоразнообразието, е необходима активна подкрепа за преход към кръговата икономика. Началното и последващото ПОО имат фундаментална роля за реализирането на тази трансформация.

Overview
Project Aim

Цел на проекта

Проектът има за цел да отговори на нуждите на доставчиците на услуги в областта на началното и последващото ПОО и на представителите на бизнеса, като осигури на фирмите фокусирано обучение относно кръговите практики и на ПОО организациите подкрепа за непрекъснато професионално развитие в тази сфера.

Специфични цели

Целите са: 

  • ПОО услугите във всеки от регионите на проекта да бъдат подобрени, за да отговарят в по-голяма степен на нуждите на бизнеса и да подкрепят фирмите в прехода към кръгова икономика. 
  • Предприемачите да получат помощ за въвеждане на кръгови практики и модели за създаване или реформиране на бизнес. 
  • Създаване и запазване на синергия на местно ниво между организациите за ПОО и фирмите, за да се гарантира запазване и разширяване на иновациите в ПОО значително след края на проекта. 
  • Разработване и предоставяне на препоръки пред организациите, отговорни за изготвянето на политики в сферата на кръговата икономика с цел гарантиране на устойчивостта и широкото разпространение на иновационната екосистема на ECO-CENT и в други области и контексти.
Specific Objectives
Methodology

Методология

ECO-CENT ще се фокусира върху разработването на иновационна екосистема за ПОО. Определени ключови структури и рамки следва да бъдат създадени, за да функционират екосистемите целесъобразно и да постигнат нужното влияние върху формирането на политики на местно, национално и международно ниво. От голямо значение за проекта е да има ясно основание за продължителното съществуване на т.нар. форуми на заинтересованите страни (своеобразни фокус групи с представители на различни организации с отношение към темата), които ще бъдат създадени във всяка от държавите, представени в проекта. Предназначението на тези форуми е да насърчават сътрудничеството между представителите на бизнеса и ПОО организациите.

Резултати

  • Учебна програма за бизнеса на тема кръгова икономика. 
  • Рамка за създаване на т.нар. скънк уъркс групи (групи със значителна автономност на действията, които работят по задачи от голяма важност), която да подпомогне иновационната екосистема за ПОО. 
  • Програма за повишаване на квалификацията. 
  • Масов отворен онлайн курс (MOOC) на проекта и т.нар. Общност на практиките. 
  • Проучване и изготвяне на препоръки за подобрение на политиките в областта.
Outputs

Партньори

Община Лозада
Municipality of Lousada

Община Лозада е институция, която представлява местната администрация. Основната ѝ цел е да гарантира интересите на общността в района на Лозада. Мисия на институцията е да дефинира стратегии и да изпълнява политики, насочени към устойчивото развитие на общината, както и да повишава конкурентоспособността на местно, регионално и национално ниво. Това се постига чрез мерки и програми в различни области, които повишават качеството на живот на гражданите и гарантират високото ниво на услугите.

Егейски университет
University of the Aegean

Егейският университет е основан през 1984 г. Основна негова цел е да въведе нови подходи във висшето образование в Гърция и в глобален мащаб, както и да насърчава регионалното развитие. Заведението е разположено на шест живописни острова в Егейско море и предлага несравнима природна, културна и социална среда за съвременно образование в древната люлка на познанието. 

От самото си основаване университетът преодолява доминиращите ограничения в академичните среди в Гърция, както по отношение на образователния подход, така и във връзка с организационната структура. Тези предизвикателства бързо са превърнати в преимущества, чиято кулминация са научните постижения и стремглавото развитие на заведението. 

За по-малко от 30 години Егейският университет се превръща в международно учебно заведение с изследователска насоченост, което разполага с над 20 катедри и предлага 18 бакалавърски и 40 магистърски степени в хуманитарни и природни направления по съвременни интердисциплинарни тематични области като опазване на околната среда, комуникационни системи, културна информатика, продуктов дизайн, нутрициология, образователен дизайн и средиземноморски науки. Освен това Егейският университет разполага и с програми за следдипломна квалификация (в т.ч. биоразнообразие, опазване на околната среда, европейска интеграция), както и съвместни докторски програми в широк набор от тематични направления.

Словенска търговско-промишлена палата
The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS)

Словенската търговско-промишлена палата (CCIS) е най-голямата независима, доброволческа нестопанска асоциация на компании в Словения. Основана е през 1851 г. и към днешна дата в нея членуват повече от 5 200 фирми от най-различни размери и сфери на дейност. Нашите компании членки допринасят за около 50% от брутната добавена стойност на словенската икономика и генерират 2/3 от продажбите на чуждестранни пазари. 

CCIS има статут на представителна търговско-промишлена палата и поради това си сътрудничи с правителството за подпомагане на законодателната дейност и изготвянето на политики. Палатата е член на Икономическия и социален съвет на Словения, както и на множество правителствени органи, като ги подкрепя със своето ноу-хау и опит. CCIS е страна по над 20 браншови колективни договора. 

Като едно от сдруженията на работодателите, палатата представлява интересите на своите членове в отношенията им с правителството и синдикатите с цел създаване на добри бизнес условия за развитие на икономиката. 

Палатата е член на Европейския икономически и социален комитет, Европалати и Международната търговска палата. Освен това членува и в A.I.E.C.E. (Association Of European Conjuncture Institutes), която предоставя периодични икономически прогнози. Браншовите асоциации и камари членуват в различни международни браншови асоциации и други институции.

The CCIS has the status of a representative Chamber of Commerce and Industry, and thus cooperates with the government in preparing legislation and policy strategies. It is a member of the Economic and Social Council of Slovenia as well as numerous government bodies, supporting them with its know- how and expertise. The CCIS is a signatory party of more than 20 branch-level collective agreements.

As one of the employers’ associations, it represents the interests of its members in their relations with the government and trade unions as regards the creation of good business conditions for economic development.

The CCIS is a member of the European Economic and Social Committee, Eurochambres, and the International Chamber of Commerce (ICC). It is also a member of A.I.E.C.E. (Association d’Institutes Economiques de Conjoncture Economique) that provides periodic economic forecasts for the economy. The branch associations and chambers are members of different international branch associations and other institutions.

Българо-румънската търговско-промишлена палата
Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry

Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) е частна асоциация на компании с интерес да развиват своя бизнес в България и/или Румъния. Палатата, заедно със своите членове и партньори, е активна платформа за обмен на пазарна информация, бизнес контакти и опит, като фокусът ни е върху една основна цел: да помогнем на нашите клиенти в техния устойчив растеж. Палатата предлага пълен пакет от индивидуални услуги за всички бизнеси, които имат интерес да се позиционират, инвестират и/или изнасят на един от двата най-бързо развиващи се пазари в ЕС. Идентифицираме потенциални партньори, организираме B2B събития, разработваме застъпнически проекти за подобряване на бизнес климата и в двете страни. Също така сме домакин на Агенция за трудова мобилност и Център за професионално обучение, за да помогнем на компаниите да намерят служители и да ги обучат. Наши членове са компании от България, Румъния и други европейски държави. Те са най-приоритетната ни клиентска група и се ползват от редица предимства. Членството при нас ще Ви даде богат ресурс от опит и експертиза, които не са лесно достъпни по друг начин. Бизнес общността ни се допълва и от партньорствата, които създаваме с организации със сходни на нашите интереси и ценности.

CARDET (Център за напредък в изследванията и развитието на образователните технологии, Кипър)
CARDET

CARDET е независима, нестопанска, неправителствена научно-изследователска организация, базирана в Кипър и с партньори по цял свят. CARDET е една от водещите организации за научно-изследователски дейности в Евро-средиземноморския регион. Екипът ни се стреми към възможно най-високото качество на услуги в интерес на общността. Сътрудничим си с местни и международни представители, както и с публични и частни организации от различни сфери, с цел разработване на решения за местни и глобални предизвикателства в Азия, Европа и САЩ. CARDET има повече от 200 успешно изпълнени проекта в над 40 държави, които са достигнали повече от милион души. Някои от проектите ни получиха подкрепата на Европейската комисия, междуправителствената Общност на обучението (The Commonwealth of Learning), Програмата за развитие на ООН, USAID, EuropeAid, Microsoft, Google, както и на отделни национални правителства по целия свят.

Изследователски център Spectrum
Spectrum Research Centre (SRC)

SRC е основан през 2017 г., за да помага на млади учени да прилагат изследванията си на практика. Центърът е създаден в резултат на желанието на местни изследователи, учени и докторанти, които забелязаха необходимостта да се създаде пространство, в което изследователските хипотези и открития да бъдат валидирани чрез местни инициативи. Първоначално SRC има за цел да подкрепя учените в техните дейности. С разрастването си обаче компанията сега има амбицията да даде на местната научна общност европейска перспектива. SRC разполага с обхватна експертиза в разнообразни, но допълващи се дисциплини като педагогика, дидактика, учебен дизайн, социални политики, електронно обучение, т.нар. игровизация (дисциплина за прилагане на игрови елементи и механики в неигрови ситуации), предприемачество, антропология, социална психология, местна история, геронтология, учене в ранна детска възраст.

Skills Elevation FHB
Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB е основана в Германия през 2019 г. от екип от преподаватели, еколози и академици, с основна цел да създава алтернативни образователни методологии. FHB работи за осигуряване на образователна и цялостна подкрепа за маргинализирани групи, с фокус върху тяхното социално, емоционално и когнитивно развитие. Компанията има три приоритетни области: разработването на нови педагогически подходи; създаването на обучителни материали за представители на маргинализирани групи в зряла възраст; провеждане на изследвания в областите на социалната психология, бизнеса и образованието.