Νέα

Ενημερωτικό δελτίο #1

Η μετάβαση από τα παραδοσιακά γραμμικά μοντέλα κατανάλωσης σε πιο βιώσιμες πρακτικές προσφέρει ανυπολόγιστες ευκαιρίες τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Οι πιθανές προκλήσεις και τα οφέλη που συνδέονται με τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία έχουν δώσει έμφαση στην καινοτομία ως βασικό μοχλό για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η καινοτομία αναγνωρίζεται γενικά ως κρίσιμη για τη συνεχή βελτίωση του τομέα, αλλά δεν αποτελεί ακόμη συστηματικά μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πολιτικής. Η κατάσταση είναι παρόμοια για τα συστήματα και τις υπηρεσίες ΕΕΚ, τα οποία πρέπει να αναπτύξουν μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αναδυόμενων τάσεων, όπως η κυκλική οικονομία.

Λήψη ενημερωτικού δελτίου