Για το έργο

Επισκόπηση

Οι παγκόσμιες στρατηγικές για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας συχνά παραβλέπουν τη συμβολή των μικρότερων, τοπικά καθοδηγούμενων επιχειρήσεων και την ανάγκη για λύσεις βασισμένες στην αγορά, ειδικά για τις αναδυόμενες οικονομίες. Τα περισσότερα κυρίαρχα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργούν με τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης “λήψη, παραγωγή, απόρριψη”. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών πόρων για την επιχειρηματικότητα ή την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Για τη διατήρηση πολύτιμων φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές, αλλά και της βιοποικιλότητας, απαιτείται ενεργή υποστήριξη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, και η αρχική (iVET) και συνεχής ΕΕΚ (cVET) έχουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη αυτής της μετάβασης.

Overview
Project Aim

Σκοπός έργου

Το έργο στοχεύει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των παρόχων iVET και cVET και των μελών της επιχειρηματικής κοινότητας, παρέχοντας στοχευμένη κατάρτιση σε επιχειρήσεις σχετικά με τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και σε εκπαιδευτές ΕΕΚ για την υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα.

Συγκεκριμένοι στόχοι

Οι στόχοι είναι:

  • Η παροχή ΕΕΚ θα ενισχυθεί σε κάθε περιοχή, όπου εφαρμόζεται πιλοτικά το έργο, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας και να υποστηρίζει τη μετάβασή τους στην υιοθέτηση κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και οι επιχειρηματίες θα υποστηριχθούν ώστε να υιοθετήσουν τις αρχές και τα μοντέλα κυκλικής επιχειρηματικότητας, για να καθιερώσουν ή να μεταρρυθμίσουν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές.
  • Θα διαμορφωθούν και θα διατηρηθούν τοπικές συνέργειες μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η καινοτομία στην ΕΕΚ θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος του έργου.
  • Θα διαμορφωθούν και θα παρουσιαστούν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένες συστάσεις πολιτικής, διασφαλίζοντας την ευρεία βιωσιμότητα και τη μεταφορά του μοντέλου οικοσυστήματος καινοτομίας ECO-CENT σε άλλες περιοχές και πλαίσια.
Specific Objectives
Methodology

Μεθοδολογία

Το ECO-CENT θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας για την ΕΕΚ. Πρέπει να αναπτυχθούν διάφορες βασικές δομές και πλαίσια, προκειμένου τα προτεινόμενα οικοσυστήματα να λειτουργήσουν κατάλληλα και να επιτύχουν τον απαιτούμενο αντίκτυπο της πολιτικής και των υπηρεσιών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Είναι βασικό για την επιτυχία του έργου να υπάρχει ένας σαφής “λόγος ύπαρξης” για τη διαχείριση και τη διατήρηση των πολυμερών φόρουμ που θα δημιουργήσει κάθε εταίρος στην τοπική του περιοχή. Η λειτουργία αυτών των φόρουμ είναι να προωθήσουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και της ΕΕΚ.

Αποτελέσματα

  • Πρόγραμμα σπουδών επιχειρηματικής μοντελοποίησης κυκλικής οικονομίας
  • Πλαίσιο Skunk-Works για τη διευκόλυνση ενός οικοσυστήματος καινοτομίας για την ΕΕΚ
  • Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης
  • MOOC και Κοινότητα Πρακτικής
  • Έγγραφο πολιτικής.
Outputs

Εταίροι

Δήμος Λουσάδας
Municipality of Lousada

Ο Δήμος Λουσάδας είναι θεσμός της τοπικής δημόσιας διοίκησης. Σκοπός του είναι η επιδίωξη των συμφερόντων του πληθυσμού στον εδαφικό χώρο του Συμβουλίου της Λουσάδας. Αποστολή του Δήμου είναι ο καθορισμός κατευθυντήριων στρατηγικών και η εκτέλεση των δημοτικών πολιτικών που προκύπτουν προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μέσω μέτρων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς της αρμοδιότητάς του, προωθώντας την ποιότητα ζωής των πολιτών του και εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιοτικών υπηρεσιών.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 με στόχο να εισαγάγει νέες προσεγγίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και παγκοσμίως και να προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη. Με έδρα σε 6 γραφικά νησιά του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο περιβάλλον για σύγχρονες σπουδές στον αρχαίο λίκνο της γνώσης.

Από τις πρώτες του ημέρες, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αμφισβήτησε τους επικρατούντες περιορισμούς της ακαδημαϊκής προσπάθειας στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς εκπαιδευτικής προσέγγισης όσο και από πλευράς οργανωτικής δομής. Οι προκλήσεις αυτές σύντομα μετατράπηκαν σε πλεονεκτήματα, τα οποία κορυφώθηκαν με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και τη ραγδαία ανάπτυξη του ιδρύματος.

Σε λιγότερο από τριάντα χρόνια, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές, ερευνητικά προσανατολισμένο Πανεπιστήμιο που προσφέρει 18 προπτυχιακά και 40 μεταπτυχιακά προγράμματα σε σύγχρονες διεπιστημονικές θεματικές περιοχές, όπως το περιβάλλον, τα συστήματα επικοινωνίας, η πολιτιστική πληροφορική, ο σχεδιασμός προϊόντων, οι επιστήμες τροφίμων και διατροφής, ο σχεδιασμός εκπαίδευσης και οι μεσογειακές σπουδές. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα μέσω συμπράξεων (π.χ. στη βιοποικιλότητα, στην περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση), καθώς και διδακτορικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελείται από πέντε Σχολές και 16 Τμήματα που προσφέρουν 17 προπτυχιακά και 28 μεταπτυχιακά προγράμματα σε σύγχρονες διεπιστημονικές θεματικές περιοχές.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σλοβενίας (CCIS)
The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (CCIS) είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη, εθελοντική, μη κερδοσκοπική ένωση επιχειρήσεων στη Σλοβενία. Ιδρύθηκε το 1851 και σήμερα διαθέτει περισσότερες από 5.200 εταιρείες-μέλη όλων των μορφών και μεγεθών, από διαφορετικούς κλάδους και περιφερειακά υπόβαθρα. Οι εταιρείες-μέλη μας συνεισφέρουν περίπου το 50% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της σλοβενικής οικονομίας και πραγματοποιούν τα 2/3 των πωλήσεων στις ξένες αγορές.

Το CCIS έχει την ιδιότητα του αντιπροσωπευτικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, και ως εκ τούτου συνεργάζεται με την κυβέρνηση στην προετοιμασία της νομοθεσίας και των στρατηγικών πολιτικής. Είναι μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Σλοβενίας, καθώς και πολλών κυβερνητικών φορέων, υποστηρίζοντάς τους με την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη του. Το CCIS έχει υπογράψει περισσότερες από 20 συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο κλάδου.

Ως μία από τις ενώσεις εργοδοτών, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της στις σχέσεις τους με την κυβέρνηση και τα συνδικάτα όσον αφορά τη δημιουργία καλών επιχειρηματικών συνθηκών για την οικονομική ανάπτυξη.

Το CCIS είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Eurochambres και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC). Είναι επίσης μέλος της A.I.E.C.E. (Association d’Institutes Economiques de Conjoncture Economique) που παρέχει περιοδικές οικονομικές προβλέψεις για την οικονομία. Οι κλαδικές ενώσεις και τα επιμελητήρια είναι μέλη διαφόρων διεθνών κλαδικών ενώσεων και άλλων ιδρυμάτων.

Βουλγαρικο-Ρουμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (BRCCI)
Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry

Το Βουλγαρικό-Ρουμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (BRCCI) είναι μια ιδιωτική ένωση εταιρειών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στη Βουλγαρία ή/και τη Ρουμανία. Το Επιμελητήριο, μαζί με τα μέλη και τους εταίρους του, αποτελεί μια ενεργή πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών της αγοράς, επιχειρηματικών επαφών και εμπειριών που εστιάζουν σε έναν πρωταρχικό στόχο: να βοηθήσουν τους πελάτες να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη. Το BRCCI προσφέρει ένα πλήρες πακέτο εξατομικευμένων υπηρεσιών σε όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν, να επενδύσουν ή/και να εξάγουν σε μία από τις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της ΕΕ. Εντοπίζουμε δυνητικούς εταίρους, οργανώνουμε εκδηλώσεις Β2Β, αναπτύσσουμε έργα συνηγορίας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και στις δύο χώρες. Φιλοξενούμε επίσης έναν Οργανισμό Κινητικότητας Εργασίας και ένα Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρουν και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Τα μέλη μας είναι επιχειρήσεις από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αποτελούν μια ομάδα πελατών προτεραιότητας και απολαμβάνουν μια σειρά από οφέλη – έχουν πρόσβαση σε έναν τεράστιο πόρο εμπειρίας και τεχνογνωσίας που δεν είναι εύκολα προσβάσιμος με άλλο τρόπο. Η επιχειρηματική μας κοινότητα διευρύνεται από τις συνεργασίες που δημιουργούμε με οργανισμούς που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα και αξίες.

CARDET (Κέντρο για την Προώθηση της Έρευνας & Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία)
CARDET

Το CARDET (Κέντρο για την Προώθηση της Έρευνας & Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με έδρα την Κύπρο και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην ευρωμεσογειακή περιοχή για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η ομάδα μας προσπαθεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς όφελος της κοινωνίας. Ο οργανισμός συνεργάζεται με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε διάφορους κλάδους για τον σχεδιασμό λύσεων για τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ομάδα του CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 200 έργα σε περισσότερες από 40 χώρες, απευθυνόμενη σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Αρκετά από τα έργα μας υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κοινοπολιτεία της Μάθησης, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, την USAID, την EuropeAid, τη Microsoft, την Google και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Κέντρο Έρευνας Spectrum (SRC)
Spectrum Research Centre (SRC)

Το Ερευνητικό Κέντρο Spectrum (SRC) ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να υποστηρίξει νέους ακαδημαϊκούς να υλοποιήσουν την έρευνά τους. Το SRC ιδρύθηκε ειδικά κατόπιν αιτήματος τοπικών κοινωνικών και ακαδημαϊκών ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι διαπίστωσαν την τοπική ανάγκη για την ανάπτυξη ενός χώρου, όπου οι ερευνητικές υποθέσεις και τα ευρήματα μπορούν να επικυρωθούν μέσω τοπικών δράσεων. Στην αρχή, το SRC στόχευε στην υποστήριξη των ακαδημαϊκών καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων- ωστόσο, καθώς η εταιρεία έχει αναπτυχθεί, στόχος της είναι πλέον να παρέχει στους ακαδημαϊκούς και ευκαιρίες να δώσουν στην έρευνά τους μια ευρωπαϊκή προοπτική. Το SRC αντλεί από ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης από διαφορετικούς, αλλά συμπληρωματικούς κλάδους, όπως η παιδαγωγική και η διδακτική, ο σχεδιασμός διδασκαλίας, η κοινωνική πολιτική, η ηλεκτρονική μάθηση, η παιχνιδοποίηση, η επιχειρηματικότητα, η ανθρωπολογία, η κοινωνική ψυχολογία, η τοπική ιστορία, η γεροντολογία και η μάθηση στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Skills Elevation FHB
Skills Elevation FHB

Ο οργανισμός Skills Elevation FHB στη Γερμανία ιδρύθηκε το 2019 από μια σειρά εκπαιδευτικών, περιβαλλοντολόγων και ακαδημαϊκών, με στόχο την παροχή εναλλακτικών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών. Το FHB εργάζεται εκτενώς για την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης σε περιθωριοποιημένες ομάδες, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη. Το FHB έχει τρεις κύριους τομείς εστίασης- την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για περιθωριοποιημένους ενήλικες και τη διεξαγωγή έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία, τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση.