Οικοσυστήματα Καινοτομίας για Επιχειρηματίες Κυκλικής Οικονομίας

Υποστήριξη του μετασχηματιστικού δυναμικού των επιχειρηματικών μοντέλων σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας με γνώμονα κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους βιωσιμότητας.

eLearning

Ηλεκτρονική μάθηση

Ένα MOOC όπου φιλοξενούνται όλοι οι πόροι που θα αναπτυχθούν και όπου οι επαγγελματίες της ΕΕΚ και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να συζητούν μελλοντικές δράσεις με τους συναδέλφους τους στη χώρα τους και στο εξωτερικό.