Автор: wpadmin-eco

Бюлетин №2

Климатичните промени са факт и всички ние трябва да предприемем спешни действия, за да ограничим въздействието им и да подкрепим прехода към устойчивост!

Точно заради това през последните месеци бяхме много заети с някои важни дейности в рамките на проекта ECO-CENT, който помага да се преодолеят пропуските в сътрудничеството между организациите за ПОО и бизнеса, като по този начин увеличава приноса и на двете страни за зеления преход в Европа.

Изтегляне на бюлетин

Бюлетин №1

Преминаването от традиционните линейни модели на консумация към по-устойчиви практики отваря невиждани възможности както за новите, така и за съществуващите предприятия в Европа и в глобален мащаб. Потенциалните предизвикателства и ползи, свързани с прехода към кръгова икономика поставят фокуса върху иновациите като основен двигател на устойчивото икономическо развитие. В сферата на образованието иновациите имат ключова роля за трайното развитие на сектора, но въпреки това все още не се ползват с приоритет в процеса на изработване на политики в областта. Ситуацията е сходна в сферата на ПОО, където трябва да бъде създадена култура на иновации и креативност, за да може предоставяните услуги да отговарят на потребностите на новосформираните тенденции като кръговата икономика.

Изтегляне на бюлетин